Zaujímavosti o mačkách 

 1. Chvost pomáha pri rovnováhe, preto sú bezchvosté mačky pomerne "nemotorné"
 2. Mačky počujú aj ultrazvuky
 3. Mačky nevedia stráviť laktózu, ktorá sa nachádza v mlieku
 4. Pokiaľ mala mačka s viacerými kocúrmi pohlavný styk, mačatá nemusia mať jedného otca, ale viacerých, takže majú črty rôznych otcov
 5. Mňaukanie je špeciálne "vytvorené" pre ľudí. Mačky sa prirodzene s ostatnými tvormi dorozumievajú rečou tela
 6. Všetky naše domáce miciny sa vyvinuli z mačky plavej
 7. Mačky sú pomerne stereotypné, majú rady pravidelnosť a radšej zostávajú doma, než by mali opustiť domáce prostredie
 8. Bytové mačky venujú čisteniu srsti aj 5 hodín denne
 9. Mačky prespia 70% svojho života
 10. Mačky necítia sladkosť
 11. Mačka chovaná doma sa dožíva priemerne 15-20 rokov 
 12. Mačky žijúce vonku sa dožívajú priemerne 7-8 rokov
 13. Prvé mačky chodil po našej približne už pred 40 miliónmi rokov 
 14. Mačky majú rovnako povahové črty ako človek, preto sú niektoré hravé a iné zase lenivé 
 15. Ak má mačka chvost a uši vztýčené, je priateľsky naladená 
 16. Zdvihnutý chvost je pozdrav, mávanie chvostom zo strany na stranu znamená, že mačka je stresovaná alebo má strach
 17. Zívanie signalizuje sebaistotu a spokojnosť
 18. Trením hlavy a tela o rôzne predmety dáva mača najavo, že sa mu predmety páčia, a značkuje si ich tak svojím pachom
 19. Škrabaním si mača takisto značkuje miesta, kde už bolo a ostrí si tak pazúriky
 20. Mňaukanie je výrazom smútku a zúfalstva (v dospelosti môže byť tiež „milostným spevom“)
 21. Hlasité mačacie jačanie počujeme keď je mačka stresovaná alebo sa kocúr snaží zastrašiť rivala bojujúceho o rovnakú partnerku
 22. ​Mačky jedia trávu, aby im pomáhala pri trávení
 23. Najdlhšia mačka merala 1,23m
 24. Uši stiahnuté pozdĺž hlavy signalizuje strach, rovnako naježené fúzy, otvorená tlama alebo nahrbený či naopak stiahnutý chrbát
 25. Mačky majú 32 svalov, ktoré ovládajú uši, pričom človek ich má iba 6.

Zaujímavosti z histórie 

 1. Starovekí Egypťania si oholili obočie na znak smútku nad ich zosnulou mačkou
 2. Niektoré mačky prežili pády aj z 320 metrovej výšky na betón.
 3. Najstaršie známe dôkazy o vzťahu medzi človekom a mačkou pochádzajú z doby pred 4 500 rokmi. K domestikácii prišlo v údolí Nílu v Egypte.
 4. V Egypte nebolo rozumné zabiť mačku. Trestalo sa to ukameňovaním.
 5. V Egypte si majitelia na znak smútku po smrti mačky  oholili obočie

Zaujímavosti zo sveta 

 1. V Kórei a v Japonsku prišli s nápadom otvoriť mačacie kaviarne, kde si môžete vychutnať kávu a mačka sa tam môže vybehať. 
 2. V Taliansku mačka zdedila 13 miliónov dolárov po svojom majiteľovi
 3. V Rusku musí ako prvá prekročiť prah nového domu mačka, aby vyhnala zlých duchov a nešťastia
 4. Každý rok je v Číne zjedených približne 1 milión mačiek ako delikatesa
 5. Mačky sú v USA najobľúbenejší domáci miláčik. Je ich 88 miliónov v porovnaní so psami, ktorých je 74 miliónov
 6. V Japonsku sa verí, že dušu majú iba človek a mačka.
 7. V Kambodži sa mačka prenáša v prútenej klietke z domu do domu, aby jej mraučanie privolalo dážď.
 8. Budhisti preklínajú mačky, pretože pri Budhovej smrti neplakali iba had a mačka.
 9. Číňania stavajú sochy mačky pred dom, aby odplašili chudobu

 

Zdroj: web